Kategoriler
Haberler

2022 yılı ve Öncesine Ait AİDAT BORÇLARI yapılandırılıyor…

Değerli Meslektaşımız,

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10. Maddesinin (17) bendinde, Dişhekimlerinin aidat borçları ile Odaların Birlik payı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede meslektaşlarımızın faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarından vazgeçilerek 6 eşit taksitle ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Buna göre; 

  • 31.12.2022 tarihi (Bu tarih dâhil) ödenmesi gerektiği halde 12.03.2023 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat ve Birlik payı borçlarını kapsamaktadır. (2023 yılı aidat borçları bu kapsamda değildir, 2023 yılı aidatlarını son ödeme tarihi 31Mart 2023’tür)
  • Yapılandırma kapsamındaki aidat borçlarıyla ilgili olarak 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Denizli Dişhekimleri Odası’na başvuruda bulunulması30 Haziran 2023 tarihine kadar da ilk taksitin ödenmesi şarttır.
  • Borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
     
  • Ödenmesi gereken tutarların belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
     
  • Ayrıca, bu yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Yapılandırmadan yararlanan dişhekimleriyle ilgili, bu alacaklar için açılmış dava veya icra takipleri, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şartıyla, sonlandırılır.