TDB Öğrenci Bursu

1.Türk Dişhekimleri Birliği burs fonundan kimler yararlanabilir?


Burs fonundan, Türk Diş hekimleri Birliği ve Diş hekimleri Odaları Diş hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi gereği ancak diş hekimliği fakültesi öğrencileri yararlanabilmektedir.


Türk Diş hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 18 Ağustos 2010 tarihli toplantısında Burs yardımının Diş hekimliği Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine verilmesi kararlaştırılmıştır.


2. Burs ödemeleri nasıl yapılır?


Burs ödemeleri Aralık, Şubat, Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmektedir.


3. Burs karşılıksız mıdır?


Türk Diş hekimleri Birliği ve Diş hekimleri Odaları Diş hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi gereği, Türk Diş hekimleri Birliği burs fonu geri ödemelidir.


Geri ödemelerle ilgili Yönergenin ilgili maddesi aşağıdadır.


Burs bitiminden sonraki sorumlulukları


MADDE 9 – (1)

a) Öğrenci bursundan faydalananların geri ödemesi fakülte bitiminden iki tam yıl sonra başlar ve aylık ödemeler halinde her ay aldığı en son aylık burs miktarı kadar aldığı ay süresince sürer.


b) Her ayın taksidi borçlu tarafından o ayın en son iş günü akşamına kadar ödenir. Ödeme yaptığını kanıtlama yükümlülüğü borçluya aittir. Uyuşmazlık halinde Birlik ve Odaların kayıtları esas alınır.


c) Bursun kesilmesini gerektiren hallerde, bu durumun meydana geliş tarihinden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere burs verilen süre kadar zamanda her ay son aldığı aylık burs miktarı kadar muntazaman geri ödenir.


d) Borç taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline Dair Kanun hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.


e) Borçlunun durumunda olan değişikliği bildirmemesi ve/veya verdiği adreste bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılmazsa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereği tebligat yapılmış sayılır ve borcun 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsili için gerekli işlem yapılır.

yükleniyor..