KÜTAHYA ADSM ve TDB BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIKLAMASI

KÜTAHYA ADSM ve TDB BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIKLAMASI

 
GENELGE 
Sayı : 001-1.1314 Tarih: 04.11.2013 
Konu : Kütahya ADSM ve TDB Başkanlar 
Konseyi Açıklaması 
 
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI'NA 
 
Anayasası olan bir ülkede parlamento yasa çıkaracak, yasalara uygun düzenlemeleri de 
hükümetler yapacak, sonra dönüp uygulamalara baktığımızda; yönetim organlarınca bütün yazılı kurallar hiçe sayılarak; "ben yaptım, oldu" "oldu - bitti" anlayışı içinde "hak, adalet, sorumluluk" duygularından uzak, devlet olma ciddiyeti taşımayan kişilerin eliyle kuralsızlığı devlete egemen kılacaksınız. 
 
Çalışanlar ve hizmet alanlar, yerleşmiş teamüller içerisinde yönetilmek ve yasalara güvenmek isterler. Ancak öyle acımasız ve temel insan haklarının öylesine göz ardı edildiği ülkemizde; işsizlik çarkı içinde sıkışmış milyonlarca eğitimli insanı karın tokluğuna çalışmaya zorlayan ve iktidar gücüyle yaratılan işverenlerin emek sömürüsü içinde; mutsuz, konuşamayan, suskun ve korkak "insan tipi" yaratılmıştır. 
 
Çağlar öncesinin kölelik düzeni; "taşeronlaşma" adı altında, maalesef ve yazık ki son 10 
yıldır hayatımızın her alanına sokulmuştur. 
 
Bugün benzer bir uygulama, Sağlık Bakanlığı tarafından "Kütahya Ağız Diş Sağlığı 
Merkezinde" dişhekimliği hizmetleri taşeronlar eliyle verilmek üzere bir ihale açılarak önümüze gelmiştir. 
 
Yaratılan bu “oldu-bitti”; Anayasaya, yasalara, insanlık erdemine, hekimlik ruhuna, hastaya saygı ilkesine nasıl yakıştırılıyor anlamak mümkün değildir. Dayatılan sayısal veriler ile hekim nasıl çalıştırılabilir, hasta hekime ne kadar güven duyabilir? 
 
1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Adana`da gerçekleştirdiğimiz Türk Dişhekimleri Birliği 
Başkanlar Konseyi toplantısında; sağlık gibi temel bir hakkı bu kadar "ucuz" gören anlayış reddedilerek, dişhekimliği mesleği ve hasta haklarının savunulması adına her türlü hukuki girişimin yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Başkanlar Konseyinin konuya ilişkin açıklaması ektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımla, 
 
 
 A.Tarık İŞMEN 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIKLAMASI 
 
(1-2 Kasım 2013 / ADANA) 
 
`MODERN KÖLELİK: TAŞERONLAŞMA` 
 
Kamusal olarak sağlık hizmeti sunmak Devletin asli ve sürekli görevleri arasındadır. Sosyal Devletin omurgasını oluşturan sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin ucuzlaştırılması adına, dışarıdan taşeron firmalar aracılığı ile yapılan ticari sözleşmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 
 
İş güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük hakların sınırlı olduğu sağlıktaki taşeronlaşma 
olgusu başlangıçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile başlamış, hemşire, radyoloji teknisyeni, laborant, tıbbi sekreterlik, hasta bakıcılığı ile devam ederek bugün doktor ve dişhekimlerine kadar uzanmıştır. 
 
Son resmi verilere gore sağlık hizmetlerinde yaklaşık olarak 150 bin sağlık çalışanı bu şekilde çalışmaktadır. Son günlerde buna örnek olarak Kütahya ADSM’nin dişhekimliği hizmetlerini taşeron firmalardan almak için açtığı ihale gözden kaçmamıştır. Açık ihale usulü ile yapılan bu ihaleye şimdiye kadar iki firma başvurmuş ve 06/11/2013 tarihinde ihale yapılacaktır. 39 maddeden oluşan bu ihale sözleşmesinde dişhekimlerinden aylık maksimum 90 bin performans puanı ifadesi geçmesi bile bu köleci anlayışı pekiştirmektedir. 
 
Bir başka anlatımla Kütahya ADSM 6 ay süreyle 1,500,000 puan karşılığında yaklaşık 
1,000,000 TL lik hizmeti taşeron firmalardan almak istemektedir. Sağlık gibi hak olması gereken bir hizmetin niteliğinden çok maliyet hesabına bakılarak değerlendirilmesi ne ölçüde toplumsal kabul edilebilir ? 
 
Anayasanın 128. Maddesi kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür der. Ayrıca kamuda yapılamayan sağlık hizmetleri için dışarıya sevk yolu açıkken ve Kütahya’da bunları yapabilecek yeterli dişhekimi varken taşeron firmayla anlaşarak dişhekimliği hizmeti satın almanın mantığını anlamak mümkün değildir. 
 
Dişhekimliği hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracılığında metalaştırılarak satın alınması yolunun açılması TDB’nin kabul edebileceği bir anlayış değildir. Türk Dişhekimliği Birliği bu yönteme karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir. 
 
Tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve insanca yaşamalarını sağlayacak gelir ve özlük 
haklarını savunan, sağlığın doğuştan kazanılan bir hak olduğunu her türlü ortamda savunmaya devam edecektir. Bu taşeronlaşma uygulamalarının durdurulması için de gereken her türlü yasal girişimi yapacaktır. 

05.11.2013 10:40
yükleniyor..